FPT-Polytechnic-slug cho URL thân thiện chuẩn SEO

Lập trình web: Sử dụng Slug tạo URL thân thiện chuẩn SEO

Slug là một chuỗi ký tự được sử dụng để đại diện cho một phần của URL hoặc tên của một đối tượng trong môi trường web. Slug thường được tạo ra từ tiêu đề hoặc tên của đối tượng, nhưng được chuẩn hóa để chứa chỉ các ký tự không dấu, số, và gạch nối (“-“) để dễ đọc và thân thiện với máy chủ tìm kiếm. Nói cách khác, Slug thường được sử dụng trong các URL để thay thế cho các ký tự không phải ASCII, khoảng trắng, hoặc các ký tự đặc biệt khác mà không tương thích với các yêu cầu của URL. Sử dụng slug giúp làm cho URL dễ đọc, hiểu và thân thiện với công cụ tìm kiếm.

Zalo
Viber
WhatsApp
Tin nhắn
Tin nhắn
WhatsApp
Viber
Zalo